Project Description

Je bent (net) lid van de examencommissie en je wilt goed voorbereid zijn op de uitvoering van je taken. Deze training helpt je daarbij. De training gaat in op de relevante wet- en regelgeving, borging van het eindniveau en kwaliteit van het toetsplan, positionering van de examencommissie en fraude, bezwaar en beroep. Als afsluiting maak je, op basis van een kritische reflectie, een voorstel om het activiteitenplan examencommissie voor het komende jaar te optimaliseren.

PROGRAMMA

De training beslaat 4 dagdelen. Per trainingsbijeenkomst gebruiken we verschillende werkvormen zoals voorbereidend lezen, informatieoverdracht, discussie, rollenspellen en praktijkgerichte opdrachten. Per dagdeel behandelen we 1 onderwerp, te weten:

  1. Wet- en regelgeving

In deze bijeenkomst wordt het speelveld geschetst. Denk daarbij aan de WHW en HBO-raad handreiking Geslaagd (2015). Daarnaast de specifieke inkleuring van de HvA met het cahier (2017), reglement examencommissies (2017) en actuele OER van de opleiding.

  1. Borging van het eindniveau en de kwaliteit van het toetsplan

Een belangrijke taak van de examencommissie is om toe te zien op de kwaliteit van de toetsing en het borgen van het eindniveau. Hoe kan de examencommissie dit in de praktijk brengen en welke instrumenten kan ze daarbij inzetten? Denk daarbij aan het aanwijzen en de borging van de kwaliteit van de examinator, toetsplan, toetsprogramma, borgingsagenda en toetscommissie.

  1. Positionering van de examencommissie (intern en extern)

In deze bijeenkomst staan de rol en taakopvattting van de examencommissieleden centraal met uiteraard aandacht voor de wettelijke verantwoordelijkheid en de HvA verbijzondering. ‘Samen staan voor kwaliteit met respect voor elkaars verantwoordelijkheid en wederzijdse bereidheid om elkaar te ondersteunen’.

  1. Fraude, beroep en bezwaar: speciale groepen

In deze bijeenkomst behandelen we casuïsitiek over specifieke onderwerpen, zoals studeren met functiebeperkingen, de topsport regeling, het fraudereglement en studeiadviezen, het schrijven van verweerschrift en het studentenstatuut.

Meer weten?

​Eric Tigchelaar, trainer
e.tigchelaar@hva.nl

Inschrijfformulier