Project Description

Binnen ons cluster leiden we vakbekwame professionals in finance & accounting op die met behulp van data-science bijdragen aan financiële innovatie ten behoeve van meer duurzame organisaties en maatschappij.

Dat is een mooie volzin, maar wat bedoelen we dan met vakbekwaamheid? Wat betekent dat? Welke bijdragen kunnen wij als docenten leveren aan de ontwikkeling van die vakbekwaamheid, wat kunnen we onze studenten op dit punt leren en wat mogen we van de studenten verwachten?

Evenzeer belangrijk: welke vragen over vakbekwaamheid stelt het werkveld?

Over deze vragen organiseert het +FinanceLab een scholingstraject vakbekwaamheid en ethiek. Het eerste onderdeel van dit traject is een serie webinars. Hierin vertellen experts over diverse aspecten van vakbekwaamheid. Zij zullen ieder vanuit een eigen invalshoek belichten wat vakbekwaamheid is, en welke rol dit speelt in het onderwijs en de beroepspraktijk. In de webinars is er natuurlijk gelegenheid je vragen te stellen.

Alle docenten en medewerkers van het cluster F&A kunnen de webinars volgen. In principe volg je de hele serie, een aantal webinars bij wonen is eveneens mogelijk. Wil je het hele scholingstraject doorlopen, dan volg je alle webinars en de modules II en III. Heb je alle drie de modules doorlopen, dan ontvang je een certificaat.

Module 1
Robert Jan Simons

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons is zijn leven lang bezig met het thema “leren”. Hij was o.a. hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen. In 2014 startte hij zijn bureau Visie op leren. Robert-Jan Simons zal spreken over het verwerven van vakbekwaamheid. Kun je dat leren? Kunnen onze studenten dat nu al leren? Hoe gaat zo’n ontwikkelproces naar vakbekwaamheid dan in zijn werk en welke rol hebben docenten daarin.

Frank Jan de Graaf

De filosofische stroming van het pragmatisme

(o.a. John Dewey – 1859-1952) kent een eigen benadering van onderzoek doen. Ethiek is hierin een vanzelfsprekend onderdeel. Ook lijkt het pragmatisme bij uitstek geschikt voor het onderzoek aan onze hbo. Frank Jan publiceerde onlangs een artikel in een gerenommeerd tijdschrift (Journal of Business Ethics).

Wieger van Dalen

Wieger van Dalen is o.a. auteur van het ethiekboek Integriteit in uitvoering. Ethiek hangt voor hem samen met persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit. De centrale vraag in zijn verhaal luidt: welke rol speelt moraliteit binnen de professionele ontwikkeling?

Wieger van Dalen is docent aan de Hogeschool Windesheim

Cok Bakker

Cok Bakker is lector Normatieve Professionalisering aan Hogeschool Utrecht en hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming aan Universiteit Utrecht.

Normatieve professionalisering wordt wel omschreven als de bewustwording van het krachtenveld van verschillende normen waarin de professional zich bevindt en het zoeken naar de rechtvaardigingsgrond voor het professioneel handelen. Welke rol kan normatieve professionalisering spelen in het opleiden van financials?

Margreet Kloppenburg

Margreeth Kloppenburg is medeauteur en redacteur van het boek Artikel 5 dat het thema beroepseer binnen de financiële wereld, met name accountants aan de orde stelt. Beroepseer is inmiddels een gevestigd onderzoeksthema binnen de sociale sector (onderwijs, politie, zorg), maar staat binnen de financiële wereld nog in de kinderschoenen. Kloppenburg vertelt over de rol die beroepseer in het werk van financials kan spelen.

Gert de Jong

We maken de balans op van het aangebodene. Welke omschrijvingen van vakbekwaamheid zijn langsgekomen. We kijken vooral naar de vraag: hoe leiden we onze studenten op tot vakbekwame professionals. Wat vraagt dat van hen en wat vraagt dat van ons als docenten.

Module 2: Deze module is het onderzoeksdeel. Het onderzoek dat je uitvoert bestaat uit drie delen
  1. Bestuderen literatuur

We bestuderen relevante literatuur, waarbij je eigen accenten kunt leggen.

  1. Analyseren van reflectieverslagen

Het analyseren van reflectieverslagen van studenten die tijdens stages gemaakt zijn, is een alternatief voor dit deel van het onderzoek. We analyseren onderzoeksverslagen van het vak SMOB.

Voor het (F&C-)vak SMOB (onderdeel Organisational Behavior) doen studenten tijdens de derdejaarsstage onderzoek naar gedrag en cultuur op de werkvloer. Ze doen daarvoor kwalitatief en kwantitatief onderzoek (voor dit laatste gebruiken ze de soft-controlscan die vanuit de HvA is ontwikkeld). Van hun bevindingen maken ze een verslag. Het onderzoek dat wij in deze cursus gaan doen is zoeken naar rode draden in die verslagen: komen uit al die afzonderlijke verslagen van studenten nu constanten naar boven.

  1. Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek op de werkvloer. Toegerust met de kennis uit de vorige delen, gaan we zelf interviews afnemen bij een aantal bedrijven over vakbekwaamheid.

Module 3: Schrijven van een essay
Je schrijft een essay (“niet te korte, voor een ruim publiek bestemde, subjectief gekleurde verhandeling over een wetenschappelijk, cultureel of filosofisch onderwerp, gekenmerkt door goede, persoonlijke stijl” Van Dale) over de hele cursus.

 In de notitie verwerk je jouw leeropbrengst van deze reeks en formuleert ontwikkelpunten voor onze opleidingen en jezelf.

 Heb je alle drie de modules doorlopen dan ontvang je het genoemde certificaat.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Gert de Jong via g.p.de.jong@hva.nl of 0621158467. De cursus bestaat uit drie modules, je kunt je voor de afzonderlijke modules inschrijven. De opleiding start in blok 2 van het aankomend studiejaar (21’/22′).