Digitaal toetsen

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.

Er zijn verschillende soorten (toets)software beschikbaar voor digitaal toetsen. Binnen de HvA worden de toetsapplicaties TestVision Online, SOWISO en Maple TA centraal aangeboden en beheerd.

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Digitale toetsing sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten. Uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuuronderzoek dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten van Hogeschool van Amsterdam hebben binnen de toetstool TestVision overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren.

 • Altijd en overal toegang tot uw toetsvragen en -resultaten
 • Automatisch nakijken (scoren) van gesloten vragen
 • Online beoordelen van open vragen en beter leesbare antwoorden
 • Toetsen die de praktijk beter benaderen door toevoegen van beeld en geluid
 • Automatisch toetsen samenstellen vanuit een itembank
 • Uitgebreide analysemogelijkheden op toets- en vraagniveau
 • Directe feedback aan student over resultaat

Zalen

De HvA maakt gebruik van digitale toetszalen met een totale capaciteit van 880 personen. De zalen worden gebruikt door HvA, UvA en AMC. In de zalen kunnen ook schriftelijke toetsen worden afgenomen.

 • In de zalen IWO-rood en IWO-blauw wordt plaats geboden aan 2x 300 personen.
 • Ook in de zaal REC M3.01 op de Roeterseilandcampus (UvA) worden HvA-toetsen afgenomen. Deze zaal biedt ruimte aan 150 personen.
 • Op de Fraijlemaborg zijn vier kleine digitoetszalen beschikbaar op de begane grond. De zalen bieden in totaal ruimte aan 130 personen. Zij hebben de ruimtenummers: FMB.016 (31 personen), FMB.026 (33 personen), FMB.034 (33 personen) en FMB.040 (33 personen).

Apparatuur

De computers die speciaal voor het digitaal toetsen zijn ingericht hebben een muis en toetsenbord. Alle computers bevinden zich op losstaande tafels en de beeldschermen zijn voorzien van folie ter preventie van afkijken. Naast de standaardprogramma’s van een normale werkplek zijn er op de computers programma’s geïnstalleerd die speciaal gebruikt kunnen worden bij het digitaal toetsen.

Alle computers zijn verbonden met een beveiligd, bedraad netwerk. Er is geen wifi in de IWO-zalen. Vanuit de beheerderscomputer kunnen de toetscomputers centraal worden aangestuurd. Zo kunnen toetsen van afstand worden geactiveerd en afgesloten.

De toetszalen zijn niet identiek. Vraag naar de verschillen bij de contactpersoon Digitaal Toetsen.

Toetsapplicaties worden ingezet om formatieve en summatieve toetsen te ontwikkelen, af te nemen, na te kijken, te analyseren en te beheren/archiveren. De toetsafname voor studenten vindt plaats in een beveiligde afnameomgeving. Toetsstatistieken die in een toetsapplicatie kunnen worden opgevraagd, zijn input voor het bepalen van toetsvraagkwaliteit en cesuurbepaling.

Er zijn verschillende toetsapplicaties beschikbaar waarmee je summatieve en formatieve toetsen kunt maken. Bekijk onze toolgids voor meer informatie.

Wil je meer weten over welke toetsvorm het beste aansluit op je onderwijs? Of hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt en tot een beoordeling van een toets en de analyse komt? Neem gerust contact met ons op via edulab.fbe@hva.nl

Digitale toets ontwikkelen

Digitale toets afnemen

Digitale toets afnemen

Digitaal toetsen

Bij de voorbereiding en de afname van een digitale toets dien je een aantal stappen te nemen.

BENADER DE CONTACTPERSOON DIGITAAL TOETSEN

Ben je docent en overweeg je een digitale toets af te nemen in een van de grote zalen? Dan is de contactpersoon Digitaal Toetsen het eerste aanspreekpunt. De contactpersoon Digitaal Toetsen brengt samen met de digitale toetsdeskundige HvA in kaart wat de wensen zijn, of de toets inderdaad op digitale wijze afgenomen kan worden én welke applicatie het geschiktst is.

Zodra de contactpersoon Digitaal Toetsen aangeeft dat de toets in digitale vorm afgenomen kan worden, kun je contact opnemen met de roosteraar van de faculteit om de digitale toets in te laten roosteren. Dit verzoek kun je zelf of via de contactpersoon van de roostering indienen.

Let op! Neem geruime tijd voordat de toets wordt aangevraagd bij de roosteraar contact op met de contactpersoon Digitaal Toetsen.

Jouw contactpersoon Digitaal Toetsen kan helpen met het samenstellen en invoeren van een digitale toets in een van de toetsapplicaties.

Er is een handleiding samengesteld voor docenten waarin het hele traject van toetsontwikkeling tot en met afname is beschreven. Deze handleiding kun je bij de contactpersoon opvragen. Vraag altijd naar de laatste versie, er is nog veel in ontwikkeling.

Voor de roostering van digitale toetsen zijn richtlijnen opgesteld (denk bijvoorbeeld aan een langere opstarttijd voor start van een digitale toets). Informeer bij jouw roosteraar naar deze richtlijnen. De richtlijnen zijn nog in ontwikkeling dus vraag altijd naar de laatste versie. Net als bij schriftelijke tentamens dienen er bij digitale toetsen surveillanten aanwezig te zijn.

Tentamensurveillanten

Contactpersonen Digitaal Toetsen per domein

AANVRAGEN ONDERSTEUNING VAN ICT SERVICES

Digitale toetsen dienen altijd ondersteund te worden door ICT Services (ICTS). Na de roostering van de digitale toets kan deze verplichte inzet van ICTS via het formulier ‘Aanvraag digitoets ICTS Support’ aangevraagd worden. De contactpersoon Digitaal Toetsen heeft dit formulier en zal dit samen met je invullen.

 • Dit formulier dient uiterlijk 8 weken voor de toetsdatum ingediend te zijn.
 • Heb je specifieke wensen voor de digitale toets - zoals het laten installeren van bepaalde software die niet standaard op de computers staat - dan moet het formulier uiterlijk 12 weken van tevoren ingediend zijn.

ICTS registreert welke applicaties er nodig zijn en brengt in kaart welke software - indien mogelijk - nog geïnstalleerd moet worden. Voordat de toets daadwerkelijk wordt afgenomen, wordt de toets in een testomgeving getest.

Ook ondersteunt ICTS voorafgaand en tijdens de toetsafname op locatie.

AFNEMEN VAN TOETS

Een uur voordat de toets wordt afgenomen kunnen docenten en surveillanten de zaal in om voorbereidingen te treffen. Zo kan er worden gecontroleerd of de computers goed functioneren en ervoor worden gezorgd dat de beeldschermen in de juiste positie staan. Medewerkers van ICTS zetten de digitale toets klaar. Kort voor aanvang van de toets mogen studenten de zaal betreden. Studenten dienen hun jassen en tassen op te bergen in de daartoe bestemde lockers.

Na de reguliere toetstijd kan de zaal beperkt langer worden gebruikt voor studenten met een functiebeperking (bv. dyslexie), regels hiervoor zijn bekend bij de opleiding. Uiterlijk een uur na de reguliere toetstijd moeten de systemen afgesloten zijn en moet iedereen de zaal hebben verlaten.

Digitaal toetsen

Bij het ontwikkelen van een digitale toets zijn de volgende punten van belang:

Het kost veel tijd

In de opbouwfase is het ontwerp van digitale toetsing tijdrovend. Zeker als de examinatoren gebruik willen maken van andersoortige vraagvormen, multimedia of digitale feedback, zal dit meer ontwikkeltijd vragen. Door samenwerking met andere instellingen is tijdwinst te realiseren.

Heldere kennisstructuur is nodig

Het opzetten van een kwalitatief goede digitale itembank of feedback vereist een heldere kennisstructuur, die meerdere jaren mee kan gaan. Vooraf moet goed worden nagedacht over de opbouw van de kennis en de niveauindeling van de kennis. Dit vraagt om een eenduidige metadatering en selectiecodes van de items/feedback. Ook nadat de itembank is ontwikkeld vraagt het onderhouden en actualiseren van de itembank of digitale feedback de nodige aandacht.

Denk na over automatische feedback

In de situatie dat er automatische feedback wordt gegeven, moet grondig worden nagedacht over de aard en de inhoud van de feedback. Dit doet een beroep op de didactische expertise van examinatoren om verschillende soorten denkfouten te onderkennen en daarop feedback te geven, die studenten verder helpt.

Vereist vaardigheid

Digitaal ontwerpen van toetsen vereist van docenten vaardigheid in het omgaan met de gekozen toetsapplicatie en kennis van toetsitem ontwikkeling.

Stel cesuur vast

De cesuur moet op voorhand worden vastgesteld en is daarna moeilijker aan te passen dan bij schriftelijke tentamens.

Aanpassing en oefening is nodig

Van de studenten vraagt het enige aanpassing en oefening om een digitaal tentamen af te nemen. Zij moeten over voldoende ict-kennis en –vaardigheid beschikken en het digitaal toetsen moet regelmatig "geoefend" worden. Voor toetsen waarbij de vaardigheid in beroepsapplicaties wordt getoetst is die voorbereiding in werkgroepen of practica gebeurd. Het heeft de voorkeur om studenten met formatieve toetsen te laten wennen aan een toetsapplicatie.

Ga voor meer informatie over de digitale toetscyclus naar de score website