Digitaal toetsen

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.

Er zijn verschillende soorten (toets)software beschikbaar voor digitaal toetsen. Binnen de HvA worden de toetsapplicaties TestVision Online, SOWISO en Maple TA centraal aangeboden en beheerd.

Op de HvA Scoresite vind je ook meer informatie over digitaal toetsen.

Digitaal toetsen heeft meerwaarde voor student en docent. Het sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten en uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuuronderzoek dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Formatieve toetsen kunnen desgewenst tijd- en plaatsonafhankelijk plaatsvinden. Deze winnen aan nut als de student er flexibel over kan beschikken.

Een toetsapplicatie biedt docenten een veilige omgeving om toetsvragen te ontwikkelen, toetsen samen te stellen en het vier-ogen proces in te richten en te borgen. Ook kan door middel van geautomatiseerde toetsanalyses de kwaliteit van de toetsvragen gestructureerd verbeterd worden.

Voordelen van digitaal toetsen

 • Altijd en overal toegang tot uw toetsvragen, toetsen en toetsresultaten
 • Workflow in te richten voor het borgen van het vier-ogen principe bij het ontwikkelen van toetsvragen.
 • Toetsvragen kunnen worden voorzien van zogenaamde tags of kenmerken, bijvoorbeeld het kennisniveau van de toetsvraag: Taxonomie van Bloom – Toepassen
 • Aan de hand van een toetsmatrijs toetsen genereren vanuit een itembank
 • Automatisch nakijken (scoren) van gesloten vragen
 • Online beoordelen van open vragen en beter leesbare antwoorden
 • Betrouwbaarder beoordelen van open vragen: horizontale beoordeling mogelijk en anoniem nakijken
 • Toetsen die de praktijk beter benaderen door het toevoegen van beeld en geluid of combineren met andere applicaties zoals SPSS, Tableau, Excel etc.
 • Uitgebreide analysemogelijkheden op toets- en vraagniveau
 • Feedback aan student over resultaat
 • Automatische archieffunctie

Toetsapplicaties worden ingezet om toetsvragen te beheren, formatieve en summatieve toetsen te ontwikkelen, af te nemen, na te kijken, te analyseren en te archiveren. Een summatieve toetsafname dient plaats te vinden in een beveiligde afnameomgeving, om de betrouwbaarheid van het toetsresultaat te waarborgen*. Formatieve toetsen kunnen, mits zo ingesteld, plaats- en tijdonafhankelijk worden afgenomen. Een toetsapplicatie levert ook toetsstatistieken die input leveren voor het bepalen van toets- en vraagkwaliteit en cesuurbepaling.

Er zijn verschillende toetsapplicaties beschikbaar waarmee je summatieve en formatieve toetsen kunt maken. Bekijk onze toolgids voor meer informatie.

Wil je meer weten over welke toetsvorm het beste aansluit op je onderwijs? Of hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt en tot een beoordeling van een toets en de analyse komt? Neem gerust contact met ons op via edulab.fbe@hva.nl

* Als gevolg van de maatregelen rondom de coronacrisis is toetsafname in een beveiligde afnameomgeving zoals in de digitale toetszalen of op een andere HvA-locatie nu niet mogelijk. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw toets of alternatieve toetsvorm? Zie ook: Toetsen in tijden van corona of neem contact op met edulab.fbe@hva.nl. *

Nu het onderwijs op locatie door de coronacrisis is komen te vervallen, is een uitzonderlijke situatie ontstaan. Daarbij is er behoefte aan informatie over wat wel en niet online getoetst kan worden. Hier vind je richtlijnen en adviezen over de keuzeopties voor, in de eerste instantie, kennistoetsen en de ondersteuning daarbij. Onder ‘kennistoets’ vallen alle individuele kennistoetsen die normaal gesproken onder toezicht op de hogeschool worden afgenomen. De faculteit heeft op dit moment geen mogelijkheden om schriftelijke of digitale toetsen onder surveillance af te nemen. Er lopen enkele pilottrajecten voor online proctoring.

Voor meer informatie over toetsen in tijden van corona, zie ook de HvA Scoresite Coronacrisis en Toetsing en het overzicht: summatieve toetsvormen en online afnamemogelijkheden

Alternatieven voor kennistoetsen

Er zijn verschillende alternatieve toetsvormen mogelijk, zoals:

 • Een open boek tentamen: studenten maken vragen of opdrachten thuis en mogen daarbij alle bronnen gebruiken.
 • Een mondeling tentamen: studenten worden mondeling en online bevraagd.
 • Een vernieuwende vorm zoals: studenten zelf een toets laten maken, studenten een leerverslag laten schrijven, tussentijdse verwerkingsopdrachten, presentatie, combinatie voortgangstoetsen en eindopdracht of mondeling. Zie ook dit overzicht.

Denk ook na over het samenvoegen van deeltoetsen en ga na of de leerdoelen nog elders in het curriculum aan bod komen (bekijk toetsing niet alleen per individuele toets, maar creëer overzicht op curriculumniveau). Let wel: Over wijzigingen in het toetsprogramma beslist de opleidingsmanager (Besluit HvA, 20 maart).

Toetsen via de digitale leeromgeving Brightspace

Voor toetsen via Brightspace geldt het volgende:

 • Studenten werken onder niet-gecontroleerde omstandigheden en zonder toezicht aan een opdracht en leveren die digitaal in via Brightspace Assignments.
 • In te zetten voor een open boek tentamen of individuele opdracht
 • Je kunt gebruik maken van de plagiaatscanner Urkund om het ingeleverde werk te controleren op plagiaat. Dit geldt alleen voor uitwerkingen die zijn ingeleverd als Assignment.
 • Je kunt met meerdere versie van de opdracht werken, maar je kunt niet afschermen in Brightspace dat studenten van elkaar weten welke versie zij hebben.
 • Je kunt via Brightspace Quiz eenvoudig zelf formatieve toetsen inrichten.
 • Je kunt als alternatieve toetsvorm of onderdeel van de toetsing ook gebruik maken van de Peer Review tool in Brightspace.
 • De ondersteuning voor het gebruik van de Brightspace tooling verloopt via het Edulab
 • Er is op dit moment geen centrale ondersteuning ingeregeld voor studenten tijdens het maken van een toets i.c.m. Brightspace.

Toetsen met de toetsapplicatie TestVision Online

Voor toetsen met TestVision Online (TVO) geldt het volgende:

 • Studenten werken onder niet-gecontroleerde omstandigheden en zonder toezicht.
 • In te zetten voor verschillende vormen van kennistoetsen (met diverse vraagvormen o.a. meerkeuze, invul, open en uploadvragen)
 • Online omgeving waarin docenten de toets kunnen ontwikkelen.
 • Studenten kunnen vanaf hun laptop inloggen en de toets maken op een aangegeven tijdstip.
 • TVO biedt de optie om met meerdere toetsversies te werken en deze willekeurig te koppelen aan studenten.
 • TVO biedt de optie om toetsvragen of vraagblokken (een toets bestaat bijvoorbeeld uit 5 blokken met elk 3 vragen per blok) in willekeurige volgorde aan te bieden. Iedere student start met een willekeurige toetsvraag of vraagblok.
 • TVO biedt de optie om toetsvragen of vraagblokken eenmalig te tonen. Bij het eenmalig tonen van een toetsvraag kan de student niet terug naar een vorige of vooruit naar een volgende vraag. De student moet de vraag beantwoorden en kan dan pas naar de volgende vraag. Bij het eenmalig tonen van vraagblokken kan een student binnen een blok met vragen wel terug naar een vorige of vooruit naar een volgende vraag. Als de student klaar is met de vragen uit dat blok, kan hij/zij niet terug naar het betreffende blok.
 • TVO biedt de optie om uit een grotere itembank van bijvoorbeeld meerkeuze of open vragen willekeurig vragen te selecteren, volgens een vooraf ingestelde matrijs, om voor elke student een unieke toets te genereren.
 • TVO biedt de opties om tijdens een afname via een afnamedashboard de voortgang van de studenten te monitoren.
 • Er is geen plagiaatscan in TVO.Wel kan een door een student geupload Word bestand handmatig worden geupload in Urkund en worden gecontroleerd op plagiaat.
 • Het is niet mogelijk om per toetsvraag een timer in te stellen. De totale toetsduur dient afgestemd te zijn op de inhoud van de toets (of vice versa).
 • De ondersteuning voor het gebruik van TVO en de centrale ondersteuning tijdens de toets verloopt via het onderwijsbureau. In het volgende onderdeel wordt dit verder uitgewerkt.

Update online proctoring

In de tentamen afname protocollen 2020-2021 is een uitgebreid overzicht van de verschillende toetsvormen opgenomen en de randvoorwaarden per toetsvorm voor wat betreft de afname. Zo ook voor kennistoetsen met Online Proctoring. Alvorens de keuze te maken voor Online Proctoring, ga daarbij eerst na (klik op de afbeelding om deze te vergroten):

 • Of de kennistoets in een alternatieve toetsvorm, zoals open boek tentamen of casustoets online kan worden afgenomen, rekening houdend met de leerdoelen;
 • Is dat niet mogelijk ga dan na of de toets zonder online proctoring kan worden afgenomen. Daarvoor kunnen de HvA toetsapplicaties TestVision Online, Maple TA en SOWISO worden gebruikt. Ook Brightspace Quiz kan worden ingezet maar biedt minder mogelijkheden, bijv. op vraagsoorten.
 • Kan niet aan de bovenstaande voorwaarden voor toetsing zonder proctoring worden voldaan dan rest online proctoring.

Als de docententeams samen met examenkamer komen tot de toetsvorm: centrale kennistoets met Online Proctoring dan dient de opleidingsmanager/onderwijscoördinator dat in de aanleversheets voor de tentamenorganisatie op te nemen.

Proctoring Applicatie: De applicatie Proctorio is geïntegreerd in TestVision Online. Voor studenten eenvoudig in gebruik en voor de organisatie laagdrempelig in ondersteuning.

** In verband met de coronacrisis is digitaal toetsen op een HvA locatie of in de toetszalen op dit moment helaas niet mogelijk **

Zalen

De HvA maakt gebruik van digitale toetszalen met een totale capaciteit van 1.420 plekken. De zalen worden gebruikt door HvA, UvA en AMC. Voor toetsen waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de toetsapplicatie TestVision Online kunnen ook de toetslaptops (Chromebooks) ingezet worden. Voor toetsen met andere onderwijsapplicaties of “upload”toetsen kunnen alleen de vaste toets-pc’s worden ingezet.

 • Toetslaptops: centraal (IWO geel en REC M3.01) en decentraal t.b.v. kleine groepen voor basistoetsen waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van TestVision Online. Capaciteit: 690 laptops.
 • ToetsPC’s: centraal (IWO Rood, IWO blauw en Nicholaas Tulphuis) voor verschillende varianten digitale toetsen. Capaciteit: 730 computers.

Apparatuur

De Toets-PCs die speciaal voor het digitaal toetsen zijn ingericht hebben een muis en toetsenbord. Alle Toets-PCs bevinden zich op losstaande tafels en de beeldschermen zijn voorzien van folie ter preventie van afkijken. Naast de standaardprogramma’s van een normale werkplek zijn er op de computers programma’s geïnstalleerd die speciaal gebruikt kunnen worden bij het digitaal toetsen.

Zowel de ToetsPC’s als Toetslaptops zijn verbonden met een beveiligd netwerk. Vanuit de beheerderscomputer kunnen de ToetsPC’s en Toetslaptops centraal worden aangestuurd. Zo kunnen toetsen van afstand worden geactiveerd en afgesloten. De studenten hebben alleen toegang tot de toetswebsite en eventueel beschikbaar gestelde andere software.

De toetszalen zijn niet identiek. Wil je meer weten? Neem dan contact op met een contactpersoon digitaal toetsen van de faculteit.

Routebeschrijving

Digitale toets ontwikkelen

Digitale toets afnemen