Nu het onderwijs op locatie door de coronacrisis is komen te vervallen, is een uitzonderlijke situatie ontstaan. Daarbij is er behoefte aan informatie over wat wel en niet online getoetst kan worden. Hier vind je richtlijnen en adviezen over de keuzeopties voor, in de eerste instantie, kennistoetsen en de ondersteuning daarbij. Onder ‘kennistoets’ vallen alle individuele kennistoetsen die normaal gesproken onder toezicht op de hogeschool worden afgenomen. De faculteit heeft op dit moment beperkt mogelijkheden om schriftelijke of digitale toetsen onder surveillance af te nemen. Zie onder bij Update Online Proctoring.

Voor meer informatie over toetsen in tijden van corona, zie ook de HvA Scoresite Coronacrisis en Toetsing en het overzicht: summatieve toetsvormen en online afnamemogelijkheden

Er zijn verschillende alternatieve toetsvormen mogelijk, zoals:

 • Een open boek tentamen: studenten maken vragen of opdrachten thuis en mogen daarbij alle bronnen gebruiken.
 • Een mondeling tentamen: studenten worden mondeling en online bevraagd.
 • Een vernieuwende vorm zoals: studenten zelf een toets laten maken, studenten een leerverslag laten schrijven, tussentijdse verwerkingsopdrachten, presentatie, combinatie voortgangstoetsen en eindopdracht of mondeling. Zie ook dit overzicht.

Denk ook na over het samenvoegen van deeltoetsen en ga na of de leerdoelen nog elders in het curriculum aan bod komen (bekijk toetsing niet alleen per individuele toets, maar creëer overzicht op curriculumniveau). Let wel: Over wijzigingen in het toetsprogramma beslist de opleidingsmanager (Besluit HvA, 20 maart).

Voor toetsen via Brightspace geldt het volgende:

 • Studenten werken onder niet-gecontroleerde omstandigheden en zonder toezicht aan een opdracht en leveren die digitaal in via Brightspace Assignments.
 • In te zetten voor een open boek tentamen of individuele opdracht
 • Je kunt gebruik maken van de plagiaatscanner Urkund om het ingeleverde werk te controleren op plagiaat. Dit geldt alleen voor uitwerkingen die zijn ingeleverd als Assignment.
 • Je kunt met meerdere versie van de opdracht werken, maar je kunt niet afschermen in Brightspace dat studenten van elkaar weten welke versie zij hebben.
 • Je kunt via Brightspace Quiz eenvoudig zelf formatieve toetsen inrichten.
 • Je kunt als alternatieve toetsvorm of onderdeel van de toetsing ook gebruik maken van de Peer Review tool in Brightspace.
 • De ondersteuning voor het gebruik van de Brightspace tooling verloopt via het Edulab
 • Er is op dit moment geen centrale ondersteuning ingeregeld voor studenten tijdens het maken van een toets i.c.m. Brightspace.

Voor toetsen met TestVision Online (TVO) geldt het volgende:

 • Studenten werken onder niet-gecontroleerde omstandigheden en zonder toezicht.
 • In te zetten voor verschillende vormen van kennistoetsen (met diverse vraagvormen o.a. meerkeuze, invul, open en uploadvragen)
 • Online omgeving waarin docenten de toets kunnen ontwikkelen.
 • Studenten kunnen vanaf hun laptop inloggen en de toets maken op een aangegeven tijdstip.
 • TVO biedt de optie om met meerdere toetsversies te werken en deze willekeurig te koppelen aan studenten.
 • TVO biedt de optie om toetsvragen of vraagblokken (een toets bestaat bijvoorbeeld uit 5 blokken met elk 3 vragen per blok) in willekeurige volgorde aan te bieden. Iedere student start met een willekeurige toetsvraag of vraagblok.
 • TVO biedt de optie om toetsvragen of vraagblokken eenmalig te tonen. Bij het eenmalig tonen van een toetsvraag kan de student niet terug naar een vorige of vooruit naar een volgende vraag. De student moet de vraag beantwoorden en kan dan pas naar de volgende vraag. Bij het eenmalig tonen van vraagblokken kan een student binnen een blok met vragen wel terug naar een vorige of vooruit naar een volgende vraag. Als de student klaar is met de vragen uit dat blok, kan hij/zij niet terug naar het betreffende blok.
 • TVO biedt de optie om uit een grotere itembank van bijvoorbeeld meerkeuze of open vragen willekeurig vragen te selecteren, volgens een vooraf ingestelde matrijs, om voor elke student een unieke toets te genereren.
 • TVO biedt de opties om tijdens een afname via een afnamedashboard de voortgang van de studenten te monitoren.
 • Er is geen plagiaatscan in TVO.Wel kan een door een student geupload Word bestand handmatig worden geupload in Urkund en worden gecontroleerd op plagiaat.
 • Het is niet mogelijk om per toetsvraag een timer in te stellen. De totale toetsduur dient afgestemd te zijn op de inhoud van de toets (of vice versa).
 • De ondersteuning voor het gebruik van TVO en de centrale ondersteuning tijdens de toets verloopt via het onderwijsbureau. In het volgende onderdeel wordt dit verder uitgewerkt.

In de tentamen afname protocollen 2020-2021 is een uitgebreid overzicht van de verschillende toetsvormen opgenomen en de randvoorwaarden per toetsvorm voor wat betreft de afname. Zo ook voor kennistoetsen met Online Proctoring. Alvorens de keuze te maken voor Online Proctoring, ga daarbij eerst na (klik op de afbeelding om deze te vergroten):

 • Of de kennistoets in een alternatieve toetsvorm, zoals open boek tentamen of casustoets online kan worden afgenomen, rekening houdend met de leerdoelen;
 • Is dat niet mogelijk ga dan na of de toets zonder online proctoring kan worden afgenomen. Daarvoor kunnen de HvA toetsapplicaties TestVision Online, Maple TA en SOWISO worden gebruikt. Ook Brightspace Quiz kan worden ingezet maar biedt minder mogelijkheden, bijv. op vraagsoorten.
 • Kan niet aan de bovenstaande voorwaarden voor toetsing zonder proctoring worden voldaan dan rest online proctoring.

Als de docententeams samen met examenkamer komen tot de toetsvorm: centrale kennistoets met Online Proctoring dan dient de opleidingsmanager/onderwijscoördinator dat in de aanleversheets voor de tentamenorganisatie op te nemen.

Proctoring Applicatie: De applicatie Proctorio is geïntegreerd in TestVision Online. Voor studenten eenvoudig in gebruik en voor de organisatie laagdrempelig in ondersteuning.