LesonderdelenMogelijke werkvormTip
1 Voorafgaand aan de les (online)
AlgemeenBekijk je vak- en lesdoelen nog eens kritisch. Kunnen deze doelen bereikt worden door of-line opdrachten in combinatie met een online meeting en binnen de tijd die een student daarvoor heeft? Pas de doelen en de aanpak indien nodig aan.
Zorg voor een heldere structuur in de lesweek. Zorg ervoor dat alles op één plek is te vinden en studenten niet in verschillende systemen moeten zoeken. De tijd die studenten besteden aan randzaken moet minimaal zijn, het gaat om het leerproces.
Heldere instructie voor de komende weekInstructies op Brightspace en/of instructievideoGeef duidelijke en gestructureerde instructie. Geef helder aan wat de leerdoelen zijn en wat van de studenten deze week wordt verwacht.
Lezen/kijken voorbereidingLezen van voorgeschreven literatuur, kijken van kennisclips/flitscolleges, virtual classroom (kort!!)- Vervang uitleg door filmpjes/flitscolleges die vooraf kunnen worden gekeken. Je kunt ook op youtube filmpjes zoeken, en sommige uitgevers hebben online materiaal beschikbaar bij het boek.
- Gebruik uitgewerkte voorbeelden die uitleggen hoe een probleem wordt aangepakt/opgelost.
- Demonstreer een nieuwe vaardigheid.
- Verrijk tekst met beelden.
- Herhaling is een essentieel onderdeel bij leren/onthouden. Laat de stof dus vaker terugkomen in diverse werkvormen. bv filmpje, lezen, korte quizjes tijdens een online bijeenkomst, of laat studenten zelf vragen maken. Spreid die herhaling ook over de tijd, laat het bij voorkeur drie keer terugkomen.
Korte opdrachten maken, voorkennis activeren, vragen stellen over de lesstofBrightspace quizzes, FeedbackFruits tools (Interactive video, interactive document), discussion forumHerhaal op een actieve wijze de voorkennis die de student nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen.
Bied een kapstok om nieuwe stof te verbinden aan eerder geleerde stof of eigen ervaring.
Gebruik quizzes om leerstof van voorgaande weken te herhalen gecombineerd met vragen over de nieuwe leerstof (retrieval practice)
2 Contacttijd op locatie
(face-to-face)
Bespreken inhoudelijke vragen over de stofPlenaire bespreking docent, nav vragen studenten (vooraf aangeleverd of ter plekke gesteld) en Learning Progress op BrightspaceAchterhaal of de hele klas de stof heeft begrepen. Door regelmatig na te gaan of de studenten hebben begrepen wat je beoogt met je les, houd je studenten betrokken blijft de focus op verder leren liggen.
Verdiepingsoefeningen met een activerende werkvormDit zijn verdiepende oefeningen die vooral werken door de interactie tussen studenten. Denk aan een discussie, het samen uitwerken van een casus, een intervisie, presentaties, een quizcompetitie etcGebruik creatieve werkvormen om actief met de stof aan het werk te zijn. Denk aan discussievormen, debat, rollenspel, posters presenteren etc.
Zorg voor afwisseling in oefentypes.
Momenten van feedback en feedforwardBeoordelingen of feedback teruggeven op ingeleverd werkGeef feedback die studenten aanzet tot ‘detective werk’.
Directe feedback is belangrijk bij de start van het leerproces.
Bespreken (groeps)opdrachtenReflectie op de voortgang met de groepsopdracht. Collegiale consultatie mbv presentaties en discussievragen.Bespreek kort feedback op ingeleverd werk. Als studenten de feedback niet begrijpen is extra instructie nodig.
Teambuilding Teambuildingsactiviteiten
Procesbespreking en feedback binnen het team.
Elkaar goed/beter kennen is een belangrijke voorwaarde om prettig samen te kunnen werken.
Bespreek regelmatig het groepsproces onder begeleiding. Studenten leren elkaar complimenten geven en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Geef duidelijke instructies hoe feedback geven dient te worden. Positief en opbouwend geformuleerd is belangrijk om onzekerheid en conflicten te voorkomen, en de motivatie te behouden of bevorderen.
3 Zelfstandig thuis (online)
Zelfstanding werken aan weektaakAlleen, in tweetallen of in groepjes doorwerken aan (eind/portfolio) opdrachten
Peerfeedback op gemaakt werk met FeedbackFruits
Opdrachten om stof te verwerken etc.
Bevorder samenwerkend leren door studenten (voor een deel) afhankelijk van elkaar te maken. Zorg voor een duidelijke taakverdeling en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eindproduct. De groepjes dienen klein genoeg zijn om voor ieder voldoende inhoudelijk werk en leermogelijkheden op te leveren.
4 Online meeting
AlgemeenZorg ervoor dat je de online tools die je gaat gebruiken voldoende kent. Check de techniek van te voren!
Zorg voor regelmatig (online) contact met je studenten. Stel je daarin warm, empathisch en vriendelijk op. Verbondenheid is belangrijk!
ConsultatieOp afspraak met groepje korte online meeting MS Teams.Als je feedback geeft, doe dit dan op een empathische manier, feedback komt online al snel hard over.
Vergeet de positieve feedback niet te geven. Heel belangrijk voor de student om zelfvertrouwen en een gevoel van competentie (selfefficacy) te bereiken.
Presentaties vooruitgang groepsprojectHele groep. Scherm delen. Peer feedback en feedback docentIn de chat vragen laten stellen, 1 of 2 chatmoderators aanstellen.
Maak gebruik van peerfeedback. Wel heel helder zijn waar de feedback op gegeven dient te worden en op welke manier.
Verwerken stofActiverende leuke werkvormen voor de hele groepGeef vooraf of bij de start van de les motiverende informatie, waarin je aangeeft waarom het belangrijk is om de stof te leren en waarom de online les relevant is voor ze.
Geef online uitleg max 7 minuten, en wissel dan af met een verwerkingsopdracht (=activerende opdracht). Als ze lang moeten luisteren zijn studenten snel afgeleid (appjes, you-tube).
Check regelmatig of iedereen het begrepen heeft (chat, handjes in de lucht, duimpje omhoog)
Geef vragen die ze moeten beantwoorden, wie-wat-waar-waarom vragen of laat ze zelf vragen bedenken en oplossen
Geef opdrachten waarmee de studenten overeenkomsten en verschillen moeten zoeken tussen de nieuwe stof en de al behandelde stof.
In eigen woorden laten uitleggen waar een tekst of een cursusonderdeel over gaat. Dat kunnen ze voor zichzelf doen, maar ook aan medestudenten via bv facetime of andere mogelijkheden binnen de leeromgeving.
Maak gebruik van polls of apps waarin iedereen iets moet invullen.
Laat ze stappen die ze hebben genomen bij het oplossen van een probleem hardop uit leggen,
5 Afronden weektaakWeektaken die haalbaar, realiseerbaar en toch uitdagend zijn stimuleren de motivatie (kortcyclisch leren).
Week opdracht afrondenWerk inleveren voor (peer)feedbackKom altijd kort terug op het werk dat is verzet. Bv door te bespreken wat is opgevallen in de volgende meeting, kort zelf feedback te geven op het product, te zorgen voor geautomatiseerde feedback, of peerfeedback te organiseren.
Formatief of evaluatief toetsen-Toetsopdrachten inleveren voor feedback
-Toetsvragen beantwoorden in een quiz
Een formatieve toets is een goede vorm van activeren, en het draagt zowel bij aan het leren zelf als aan de metacognitie van de studenten, bv in quiz of assignments. De opdrachtjes moet een goede afspiegeling zijn van wat je wilt dat studenten hebben geleerd of bereikt in die week.
Je kunt mbv formatief of evaluatief evalueren tussentijdse feedback geven op een eindproduct. Geef feedback en feedforward: wat is de kwaliteit op dit moment t.a.v. van de rubrics/beoordelingscriteria, en wat kan er verbeterd worden. Zorg voor positief geformuleerde opbouwende feedback.

Summatief toetsen(Deel van) een toetsopdracht inleveren ter beoordeling.Bestaat de toets uit meerdere onderdelen (bv portfolio, onderzoeksrapport), dan kan gekozen worden voor tussentijds inleveren van deelproducten/opdrachten. Dat voorkomt uitstelgedrag en nakijkdruk. Ook is een voordeel dat je tussentijds een indruk van de voortgang krijgt, en kan bijsturen.
Bij de afronding van de laatste weektaak moet de student in principe klaar zijn voor summatieve toetsing of inleveren van een eindproduct.

Het ontwerpvoorbeeld is een instrument dat helpt bij het vinden van antwoorden op vragen als:

  • Welke leeractiviteiten kan ik bij studenten in gang zetten om een bepaald
    leerdoel te bereiken?
  • Is er een optimale volgorde van leeractiviteiten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat studenten actief betrokken raken bij hun eigen
    leerproces?

Uitgangspunt zijn de vijf fases van een volwaardig leerproces:

De vijf fases van een volwaardig leerproces (Fransen, 2013; bewerking van Mellander, 1993).

Om de expertise van studenten te ontwikkelen dienen alle vijf fases aan bod te komen; de volgorde waarin kan afhankelijk van doel en context verschillen. Het inrichten van een leerpraktijk begint met het bepalen van de doelen. Vervolgens ontwerp je leeractiviteiten waarmee je deze doelen denkt te kunnen bereiken.

Er zijn drie vormen van leeractiviteiten te onderscheiden die binnen elk van de vijf fases van een volwaardig leerproces aan bod kunnen komen:

  • individuele zelfstudie (leren van informatie);
  • interactie via experts (leren van instructie en feedback);
  • samenwerkend leren (leren van verschillende perspectieven).

Een effectieve leerpraktijk met actieve betrokkenheid van studenten vraagt om een doordachte combinatie van deze drie vormen. Bij (online) onderwijs kan in de uitvoering gekozen worden voor synchroon of asynchroon georganiseerde leeractiviteiten. Bij synchrone leeractiviteiten staan docent en studenten fysiek of online via beeld en/of audioverbinding direct met elkaar in contact. Bij asynchrone leeractiviteiten wisselen docent en studenten documenten, informatie en mediaclips uit in de online leeromgeving. Bij individuele zelfstudie kan de student zelf bepalen hoe, waar en op welk moment hij/zij studeert. Individuele zelfstudie bestaat daarom in hoofdzaak uit asynchrone leeractiviteiten. Interactie via experts kan zowel asynchroon als synchroon worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor samenwerkend leren: studenten overleggen synchroon, werken daarnaast zelfstandig aan deeltaken en geven elkaar feedback in de vorm van asynchroon georganiseerde peerreview.

Bij het maken van een keuze tussen synchrone en asynchrone activiteiten is het handig eerst de synchrone, en pas dan de asynchrone activiteiten te bepalen. Synchrone activiteiten hebben namelijk een bijzondere functie in het leerproces; zij bieden studenten de gelegenheid vragen te stellen en jou als docent om daarop direct te reageren en eventueel extra toelichting, voorbeelden en/of oefenopdrachten te geven. Daarbij zijn synchrone activiteiten van onschatbare waarde voor de groepsdynamiek en voor de persoonlijke motivatie van de student (en docent). Het keuzediagram (online) leerpraktijken brengt de bovengenoemde variabelen op overzichtelijke wijze bij elkaar en biedt zo een leidraad om de vorm, volgorde, timing en samenhang van alle leeractiviteiten te bepalen.

In het keuzediagram worden alleen de synchrone en asynchrone activiteiten weergegeven die door de docent worden geïnitieerd. Daarnaast zullen studenten ook zelf (online) activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld online bronnen en externe experts raadplegen, of overleg met medestudenten organiseren. Deze activiteiten zijn niet expliciet onderdeel van het keuzediagram, maar daarmee natuurlijk niet minder relevant voor het leerproces.

Om te kunnen beoordelen of met de gemaakte keuzes daadwerkelijk de beoogde doelen worden bereikt, is het van belang om niet alleen aan het einde, maar vooral tijdens de uitvoering van de leerpraktijk gebruik te maken van toetsing. Toetsing aan het eind van het leerproces (summatieve toetsing) heeft als doel vast te stellen of de leerdoelen van de leerpraktijk inderdaad zijn bereikt. Toetsing gedurende het leerproces (formatieve toetsing) heeft als doel jou als docent, maar ook de student, de mogelijkheid te bieden om het leerproces bij te sturen wanneer de beoogde
doelen niet bereikt lijken te gaan worden.