De Jig-Saw methode is een manier om samenwerking en taakverdeling onder studenten te organiseren. Studenten bestuderen een deel van de stof, leggen de essentie ervan uit aan hun groepsleden en maken gezamenlijk een samenvatting waarbij de stof die de verschillende groepsleden hebben bestudeerd, moet worden gebruikt.

Didactische meerwaarde

Studenten worden in een actieve rol geplaatst en krijgen allen ruimte voor eigen inbreng. Er bestaat wederzijdse afhankelijkheid waarbij studenten moeten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Meeliften wordt hierdoor bemoeilijkt en direct opgemerkt. Daarnaast leren studenten van en met elkaar.

Voor docenten betekent deze methode dat er duidelijk zicht wordt verkregen op het leerproces en de moeilijkheden en misvattingen van studenten. Daarnaast hoeven zij geen lange uiteenzetting te geven over een bepaalde leerinhoud.

Bouwstenen

Bij jigsaw is er steeds sprake van de volgende elementen:

 • Studenten krijgen een complexe taak die in deeltaken kan worden opgesplitst (bijv. het bouwen van een huis).
 • In een eerste fase worden studenten ingedeeld in een aantal groepjes die de taak vanuit een specifieke invalshoek benaderen (bijv. urabanistiek, architecturaal, bouwtechnisch, etc…) en vanuit deze invalshoek de taak bestuderen.
 • In een tweede fase worden de groepjes helemaal herschikt en zodanig samengesteld dat in elke groep leden zitten die de taak vanuit verschillende invalshoeken hebben bestudeerd. Deze groepjes moeten de taak tot een goed einde brengen.

Uitwerking

Figure 1: An overview of jigsaw technique showing formation of home groups and expert groups

Stap 1

 • Verdeel het materiaal/de lesstof in een aantal gelijkwaardige en logische delen (maximaal 8), afhankelijk van het aantal studenten in de groep.
 • Maximaal 5 studenten mogen hetzelfde onderdeel bestuderen. Elk deel kan onafhankelijk van het andere bestudeerd worden.
 • Wijs elke student een van de onderdelen toe met de zelfstudieopdracht een samenvatting te maken van de voornaamste (gezichts)punten hierin.

Stap 2

 • Zet studenten die hetzelfde onderdeel hebben bestudeerd (dat zijn er maximaal 5) in groepen bij elkaar.
 • In de groepjes checken de studenten onderling het begrip van de stof.

Stap 3

 • Stel vervolgens zó nieuwe groepen samen dat in elke groep alle onderdelen van de stof zijn afgedekt.
 • Studenten leggen aan hun groepsgenoten uit wat zij bestudeerd hebben, zodat uiteindelijk de hele stof wordt besproken en samengevat.

Tips & valkuilen

In elk geval is het belangrijk dat:

 • Je richtlijnen voorziet over hoe studenten elkaar uitleggen wat ze hebben bestudeert en benadruk dat studenten zelf verantwoordelijk zijn om alle inhouden van elkaar te leren. Je kan bijv. een document voorzien dat elke groep ingevuld moet hebben met betrekking tot de
  verschillende onderwerpen.
 • De groepjes bij voorkeur gelijk worden verdeeld (bijvoorbeeld 5 studenten per groepje). In de praktijk lukt dit vaak niet. Geef dan bij ongelijke groepjes twee studenten een gedeelde taak. Zet bijvoorbeeld twee ‘zwakkere’ studenten met hetzelfde onderwerp bij elkaar. Zij kunnen elkaar versterken.
 • Het probleem of de taak voldoende maar niet te complex is. Concreet houdt dit in dat er niet één en geen vanzelfsprekende oplossing mag zijn voor het probleem. Algoritmische taken die voornamelijk het volgen van vooraf bepaalde procedures inhouden, zijn niet geschikt. Authentieke problemen die vereisen dat je er vanuit verschillende invalshoeken naar kijkt, zijn zeker wel geschikt. Om succeservaring te kunnen maximaliseren mag het probleem niet dusdanig complex zijn dat de studenten alleen maar een oppervlakkig antwoord zouden kunnen formuleren. 
 • Er voldoende tijd is om een goede bestudering in de eerste fase en een goede taakoplossing in de tweede fase mogelijk te maken. Dit houdt in dat deze vorm van groepswerk vereist dat men meerdere sessies of contactmomenten van een voldoende lange duur ter beschikking heeft. Vier sessies lijkt een absoluut minimum. Tijdens een eerste sessie kan de werkwijze worden toegelicht en kunnen de studenten aan de aanpak gewend geraken. Tijdens de tweede sessie werken de studenten dan in een eerste en tijdens de derde in een tweede deelgroep. De vierde sessie is dan een bredere rapporteringsessie. 
 • De studenten reeds voldoende ervaring hebben met groepswerk. Indien studenten onvoldoende ervaring hebben met groepswerk zal het wisselen van groep eerder verwarrend werken dan tot een constructieve oplossing leiden.

ICT Tools

Bekijk de toolgids.