Projectaanvragen

Docenten van de faculteit Business en Economie kunnen projectvoorstellen indienen om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren met de inzet van Brightspace. Voor elk project is 60 tot 100 uur beschikbaar. Projectvoorstellen worden gemaakt met ondersteuning van de consultant Blended Learning en ingediend bij de opleidingscommissie. De opleidingscommissie beoordeelt de voorstellen aan de hand van een beoordelingskader.

Zie het document Projectvoorstel onderwijsvernieuwing met Brightspace voor het proces en het aanvraagformulier.

Hieronder zijn de aanvragen die ingediend zijn met een korte beschrijving.

Bedrijfsrecht (Bedrijfskunde)

Bedrijf en Omgeving (Bedrijfskunde)

Project Retail Management (Bedrijfskunde)

HR Metrics (HRM)

Strategisch HRM en HR Data (HRM)

HR Research (HRM)

Peperclip (HRM)

Professioneel Schrijven (HRM)

Professioneel Schrijven

In het vak Professioneel Schrijven van de opleiding HRM wordt Brightspace zo ingericht dat studenten binnen de leerlijn in semester 2 ingedeeld worden in 3 groepen. Elke groep volgt een eigen route: één voor de zwakke studenten, één voor de gemiddelde studenten en één voor de excellente studenten. Op deze manier wil de docent tegemoetkomen aan de wens om meer maatwerk te bieden. Studenten die snel kunnen, moeten ook snel kunnen gaan en studenten die meer hulp willen, moeten ook meer oefening kunnen krijgen. Op Brightspace wil de docent veel meer oefeningen toevoegen die studenten zelfstandig kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een tekst zonder alinea-indeling waar studenten een alinea-indeling in moeten maken, of een tekst met bronnen waar studenten de bronverwijzingen en literatuurlijst bij moeten maken. Deze oefeningen kunnen ze zelf nakijken met de goede antwoorden die ook via Brightspace in te zien zijn.

Contactpersoon: Suzanne van Stratum

Looptijd: november 2019 - februari 2020

Peperclip

In het vak Peperclip van de opleiding HRM gaan kennisclips gemaakt worden. Deze clips worden een co-creatie van de huidige Peperclipstudenten en de docenten. Ze worden gemaakt op basis van de ervaringen van de studenten en de ervaringen van de docenten met acquisitie/onderhandelen en stakeholdermanagement. De docenten plannen sessies om de behoeften te inventariseren en komen op basis daarvan tot een script/storyboard. Daarna worden er prototypes van de kennisclips gemaakt, die door Peperclipgroepen van feedback worden voorzien. Vervolgens gaan de ontwerpers aan de slag met de feedback van de studenten om een nieuwe clip te maken, die opnieuw door de doelgroep getest wordt. De rol van de begeleidende docenten is regierol (sturing, doelfocus en tijdsmanagement). De kennisclips zullen via Brightspace bekeken kunnen worden.

Contactpersoon: Anita Tol

Looptijd: november 2019 - februari 2020

HR Research

In het vak HR Research van de opleiding HRM willen de docenten kennisclips ontwikkelen over onderzoeksvaardigheden bij HR vraagstukken. Deze kennisclips betreffen thema’s zoals onderzoeksvragen opstellen, het maken van een theoretisch kader, uitleg van begrippen als betrouwbaarheid en validiteit, et cetera. Dit zijn terugkerende elementen van een onderzoek en dit zijn voor sommige studenten soms moeilijke begrippen. Aan de kennisclips kunnen tevens enkele vragen of een casus worden gekoppeld, zodat studenten inzicht krijgen in hun eigen kennisniveau. Door middel van Brightspace kunnen de clips en aanvullende vragen/casussen worden ontsloten.

Contactpersoon: Patricia Seitzinger

Looptijd: november 2019 - februari 2020

SHRM & HR Data

In het vak Strategisch HRM en HR Data van de opleiding HRM ervaren veel studenten problemen bij het aanleren van de vaardigheden binnen het onderdeel HR Data. Studenten moeten op basis van een aantal variabelen prognoses maken van de toekomstige behoefte aan personeel. Daarvoor leren zij twee methoden van extrapolatie aan. Van iedere methode willen wij een kennisclip maken. Deze kennisclips helpen de studenten de vaardigheid te ontwikkelen om zelf te prognosticeren. Om deze vaardigheid te oefenen, is echter ook oefenmateriaal nodig. De docenten willen daarom ‘oneindig’ oefenmateriaal realiseren voor studenten in Brightspace. Door gebruik te maken van bestaande werkcollege-opdrachten en oude tentamenopdrachten, kunnen studenten wennen aan de vraagstelling van het tentamen. Elke week wordt een serie oefeningen gepubliceerd waar studenten ‘oneindig’ mee kunnen oefenen. Door gebruik te maken van de functionaliteit van Brightspace kunnen studenten blijven oefenen doordat Brightspace steeds nieuwe opgaven genereert. Doordat studenten een antwoord moeten invoeren in Brightspace en feedback krijgen (en inzicht in de juiste berekening) kunnen zij goed oefenen. De docenten verwachten dat wanneer studenten meer mogelijkheden hebben om te oefenen, zij beter voorbereid de werkcolleges bezoeken. Daardoor kunnen ze in de werkcolleges meer aandacht besteden aan het interpreteren van en betekenis geven aan de data. De docenten hopen dat studenten daardoor beter inzicht krijgen in het belang van strategische personeelsplanning en de manieren waarop dat in organisaties vorm krijgt.

Contactpersoon: Angelique Hunkar

Looptijd: november 2019 - februari 2020

HR Metrics

In het vak HR Metrics van de opleiding HRM is het nakijken van toetsen een zeer tijdsintensief en geestdodend werk, waarbij ook nog regelmatig fouten worden gemaakt. Alle antwoorden moeten beoordeeld worden en in geval van afwijkende antwoorden doorgerekend worden om te voorkomen dat studenten meerdere keren punten aftrek krijgen voor één fout. De tijd en energie die nu aan het nakijken wordt besteed zou veel beter kunnen worden besteed aan het intensiever begeleiden van de studenten.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we bedacht een macro (programma) te maken in Excel waarmee de toetsen automatisch kunnen worden nagekeken, of dat met deze macro de antwoorden uit alle Excelsheets van de studenten kunnen worden geëxtraheerd zodat het nakijken snel en simpel wordt. Voor het nakijken en de inzage van de toetsen staat nu 50 uur ingepland. Daarvan blijft nog 10 uur over. Dit betekent dus dat er 40 uren van docenten vrijkomen, die gebruikt kunnen worden als besparing of om de ondersteuning van studenten te verbeteren. Dit zal gebeuren door middel van virtual classrooms in Brightspace.

Contactpersoon: Renske van Geffen

Looptijd: november 2019 - februari 2020

Project Retail Management

In het vak Project Retail Management van de opleiding Bedrijfskunde gaat Brightspace gebruikt worden om out-of-class activiteiten beter te beheersen. Dit creëert de mogelijkheid om in-class activiteiten hier efficiënter op af te stemmen.

Out-of-class activiteiten in het nieuwe scenario (mbv Brightspace)
(1) Instructies: Deze vinden momenteel grotendeels plaats gedurende de les. In het nieuwe scenario kunnen de instructies via Brightspace gedeeld worden. Dit creëert extra ruimte voor andere in-class activiteiten.
(2) 6 Kennisclips voor kennisoverdracht:
(3) Toetsen van de opgedane kennis van het materiaal dat op Brightspace beschikbaar is gesteld. Bij elke bekeken kennisclip/ gelezen artikel kunnen vragen gesteld (Quiz) worden die toetsen hoezeer de student de opgedane kennis kan toepassen op de casus van een retailbedrijf.
(4) Mogelijkheden tot peerfeedback verkennen.

In-class activiteiten in het nieuwe scenario.

In dit scenario hoeft er minder tijd te worden besteed aan instructie, kennisoverdracht en toetsing gedurende de bijeenkomsten. Hierdoor kan een groter deel van de lestijd daadwerkelijk besteed worden aan projectonderwijs dat zich richt op het analyseren en evalueren hoe trends in de retailbranche het managementprobleem van een retailer kunnen oplossen, alsmede de onderneming beter kunnen richten naar de toekomst. Door hier vroegtijdig tijd aan te besteden, blijft er meer tijd over voor het creëren van nieuwe interventies en uitwerken van concrete oplossingen.

Contactpersoon: Arthur Klein-Rouweler

Looptijd: november 2019 - februari 2020

Bedrijf en Omgeving

In het vak Bedrijf en Omgeving van de opleiding Bedrijfskunde willen ze Brightspace veel meer dan voorheen gaan inzetten om de leerdoelen te bereiken. De docenten willen meerdere faciliteiten die Brightspace biedt inzetten, concreet discussiefora inrichten en voor elke les een quiz aanbieden. De discussies worden uitgelokt door actuele artikelen over economische onderwerpen die ook in de lessen en het boek behandeld worden op Brightspace te publiceren. Ze gaan actuele artikelen plaatsen waarbij de student gevraagd wordt dit voorafgaand aan elke les te lezen (en gemonitord kan worden), hierover in discussie te gaan en studenten uitnodigen ook zelf content in de fora te plaatsen. De quiz kan gebuikt worden als ‘ingangseis’ voor elke werkcollege en om (voor)kennis te testen.

Contactpersoon: Kees Klaver

Looptijd: november 2019 - februari 2020

Bedrijfsrecht

In het vak Bedrijfsrecht van de opleiding Bedrijfskunde wordt een digitale database gemaakt van mc-vragen die via Brightspace beschikbaar worden gesteld. Voorafgaand aan elke les dient de student het mc-toetsje te maken. Zo is voor docenten te zien welke vragen minder goed worden gemaakt en waar meer aandacht aan kan worden besteed. De lessen kunnen worden ingestoken vanuit onderwerpen die meer toelichting en oefening behoeven. Daarnaast worden er kennisclips gemaakt over bepaalde begrippen (zoals onrechtmatige daad) die als naslagwerk kunnen dienen voor de studenten. Nu hebben docenten te weinig tijd in de les om heel diep in te gaan op onderwerpen of om stof te herhalen. Terwijl dit voor het begrip van deze onderwerpen wel essentieel is. Hierdoor kan er in de lessen meer tijd besteed worden aan praktijkcasussen en oefening i.p.v. uitleg van begrippen.

Contactpersoon: Ibtisam Daoudi

Looptijd: november 2019 - februari 2020